Партньори

Рош България ЕООД е притежател на разрешения за употреба или представител на притежателя на разрешения за употреба по смисъла на чл. 26, ал.2 от ЗЛПХМ за лекарствени продукти на Рош, които компанията внася с цел разпространението им на българския пазар за покриване на нуждите на пациентите в България.

  • Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЛПХМ компанията Рош България ЕООД е отговорна за пуснатите на пазара партиди от лекарствени продукти, които внася. В този смисъл, отговорността на Рош България ЕООД не се ограничава до момента на изваждане и предаване на лекарствените продукти от склада на компанията, а се простира през целия им жизнен цикъл, като това включва и отговорността на Компанията по отношение гарантиране на качеството на продуктите, лекарствената безопасност, гарантиране на прозрачност и бизнес етика в снабдителната верига на продуктите.

  • За осъществяване на дейността по разпространение на лекарствата Рош България ЕООД заедно със своите партньори - търговци на едро на лекарствени продукти, получили съответни разрешения за извършване на тази дейност от компетентните държавни органи, и техните клиенти – аптеки и болнични заведения формират снабдителна верига. Основна цел на Рош България ЕООД е снабдителната верига да гарантира непрекъснато снабдяване със продуктите при пълна гаранция за запазване на качеството им.

Конкурси

В момента Рош България няма отворени конкурси.

За Рош България ЕООД

Рош България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, изцяло с чуждестранно участие. Основен предмет на дейност на дружеството е маркетинг, търговия и разпространение на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти. В предмета на дейност на дружеството влизат също така: производство, лицензиране, проучване и разработване на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти, провеждане на клинични изследвания, както и организиране на научни конференции, семинари и симпозиуми.

Ние имаме за цел да осигурим достъп до нашите лекарства и диагностични тестове до всички хора, които имат нужда от тях. Компанията адаптира предлаганите решения към всеки пазар, съобразявайки ги с особеностите и предизвикателствата на съответната здравна система. Рош работи с множество различни партньори за иновативни и устойчиви начини за осигуряване на ефективно и достъпно здравеопазване за пациентите.

Отдел Снабдяване, като част от дирекция Финанси и Бизнес Услуги на Рош България ЕООД, има за цел да разработва максималната стойност на инвестициите на компанията, независимо от тяхната област: пътувания, телекомуникации, маркетингови услуги, медицински консултации или други професионални услуги.

Колегите от отдел Снабдяване правят това в близко сътрудничество с всички вътрешни бизнес партньори в Рош България ЕООД, като развиват и поддържат отношения с доставчици, които имат доказан опит и професионализъм по отношение на взаимодействия с клиенти, стратегия, качествено завършване на проекти в планираното за това време, както и цена.

Рош България ЕООД търси устойчиво развитие на всички свои бизнес дейности. Нашите доставчици са много ценни за нашата работа, защото ни помагат да изграждаме и пазим своя устойчив ръст и успех.

За партньори на Рош България

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.