Нашият ангажимент за безопасност, сигурност, здраве и околна среда (Safety, security, health and environmental - SHE)

Превенцията е ключова

Безопасността, сигурността, здравето и защитата на околната среда (SHE) са важни и трайни проблеми в един променящ се свят. В Рош защитата на хората и околната среда е не само законово или социално задължение, тя е неразделна част от дейността ни. Поради тази причина ние подхождаме към SHE със същото чувство за отговорност – и също толкова методично – както и към въпросите, свързани с качеството на продуктите, производителността и икономическата ефективност на разходите.

Превенцията е ключовият елемент във всички наши дейности. Корпоративните ни политики и насоки очертават нашите ангажименти за осигуряване безопасността на хората и опазване на околната среда. Ние поддържаме тези стандарти, като се придържаме към законите и разпоредбите, сътрудничим си с властите и комуникираме открито и откровено за нашите дейности. Като пример, в Рош ние признаваме за човешко право безопасното работно място. Ангажирани сме да предотвратяваме и смекчаваме установените рискове. Всеки филиал извършва оценка на риска за здравето на работното място и има план за смекчаване на въздействието му, в това число и подходящи мерки.

Осигуряване на най-добри практики

Ние следим отблизо международното развитие в различни области на SHE, като предприемаме необходимите мерки за спазване на предстоящите закони и разпоредби навсякъде, където развиваме дейност.

Освен това сравняваме нашите резултати със стандартите, определени от организации като Бизнес хартата за устойчиво развитие на Международната търговска камара, Международната организация за стандартизация и Програмата Responsible Care® на химическата индустрия.

Определяне на ясни насоки и отговорности

Корпоративният изпълнителен комитет дефинира нашата корпоративна политика по въпросите на SHE. Въз основа на тази политика корпоративната организация по SHE установява вътрешни насоки и директиви за непрекъснато намаляване на въздействието от нашите операции и прилага съответни мерки във всички наши дейности.

Екипен подход

Отделът по безопасност, сигурност, здраве и опазване на околната среда на Групата Рош разработва предложения относно политиката за SHE към Корпоративния изпълнителен комитет. След това отделът по SHE следи прилагането на политиката, като препоръчва промени, както е необходимо (вижте по-долу: Политики, насоки и документи за изразяване на становища по SHE).

Местната отговорност за всички въпроси, свързани с SHE, е на ръководителите на обекти или генералните мениджъри на филиали на Рош. Където и да работим, ние поддържаме мрежа от екипи по SHE. Длъжностните лица по SHE действат като съветници на мениджърите на бизнес звена на Рош, като гарантират, че спазваме местните разпоредби и се придържаме към корпоративните стандарти.

Чрез интранет мрежата на Рош нашите служители обменят информация за най-добри практики и нови идеи по теми, свързани с SHE

Управление на риска

Политиката на Рош за управление на риска определя нашия подход за управление на съществените рискове. Най-малко ежегодно всяко бизнес звено и глобална функция трябва да извършват оценка на риска и да разработват процеси за идентифициране и управление на съществените рискове. Съпоставяме въпросите, свързани със заинтересованите страни, с нашите вътрешни стратегически приоритети и рамка за рисковете, за да създадем своя матрица за същественост.

Усилията ни да минимизираме отпечатъка си върху околната среда

Нашите процедури в областта на безопасността, сигурността, здравето и опазването на околната среда са включени във всички наши дейности. Те са важни компоненти на концепцията ни за устойчивост и високите ни стандарти в тази област са изградени върху стабилна основа за превенция. Ние непрекъснато подобряваме инфраструктурата на обектите, ефективността и намаляваме въздействието си върху околната среда, като същевременно разширяваме дейността си.

Разумно управление на продуктите

Независимо дали става въпрос за производствен обект, активна фармацевтична съставка или нашата верига за снабдяване, ние се стремим да намалим рисковете и нашия отпечатък върху околната среда.

Ресурси и суровини

Ние се стремим във всички наши дейности да използваме разумно природните ресурси и да подобряваме енергийната ефективност.

Емисии във въздуха и водата

Намаляването на емисиите във въздуха и водата е цел на цялата Група, за да се минимизира въздействието на нашите операции върху околната среда.

Рециклиране и управление на отпадъците

Стремим се да намалим отпадъците и да рециклираме това, което остава, навсякъде, където е възможно. Забраняваме депонирането в сметища на химически и проблемни медицински отпадъци. Вместо това ние изгаряме всички подобни отпадъци.

Нашите цели и изпълнение в областта на SHE

Нашите цели

Съгласно принципите на устойчивото развитие Рош се стреми към непрекъснато подобрение и в областта на безопасността, сигурността, здравето и опазването на околната среда. Това може да се постигне чрез промяна на поведението, чрез адаптиране на оборудването към най-новите стандарти или разработване на нови иновативни процеси. Устойчив ефект обаче може да се получи само в по-дългосрочна времева рамка.

Рош иска да продължи да насърчава тази тенденция на непрекъснато усъвършенстване в различните области на БСЗОС и да постига напредък, когато това е възможно и икономически целесъобразно. В поредица от работни срещи, насочени към Групата Рош, както и дискусии с вътрешни и външни експерти, са определени средносрочни цели за периода 2015–2020 година.

В допълнение към 5-годишните цели за 2015–2020 г., които все още са актуални, ние установихме следващия набор от 5-годишни цели за годините 2020–2025, включително 10-годишна амбиция (2029) за намаляване с 50% на общото ни въздействие върху околната среда (екобаланс за операциите и оценка на разумното управление на продуктите) и цел за постигане на реални нулеви емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 (собствени операции и закупени енергии) до 2050 година. За подробни цели, моля, вижте:

Проследяване на изпълнението

Рош има ангажимент към устойчивото развитие. Нашите цели отразяват този ангажимент, тъй като ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване навсякъде, където е възможно и икономически целесъобразно. Внимателното използване на ресурси с минимално въздействие върху околната среда е важен елемент от устойчивото развитие. Отразявайки своя ангажимент за устойчивост, Рош непрекъснато се стреми да намалява потреблението си на материали и енергия и да намалява количеството отпадъци и емисиите, които генерира. Постигаме стабилен напредък към целите си, но устойчивите ползи могат да бъдат реализирани само за в по-дългосрочна времева рамка.

M-BG-00000524
Материалът е одобрен до 08.2022 г.


РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16тел.: (02) 818 44 44 факс:(02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Ние се стремим да осигурим безопасна работна среда и да защитим здравето на нашите служители. Акцентът, който поставяме върху устойчивостта ни, позволява да разширяваме бизнеса си, като същевременно намаляваме екологичния си отпечатък.

please be aware that you are leaving this website.