Качеството е право на всеки пациент и отговорност на всеки служител.

Със своите диагностични и фармацевтични продукти на световно равнище, Рош се ангажира да подобрява здравето и живота на хората чрез разработването, производството, доставката и промоцията на безопасни, ефективни и висококачествени продукти в съответствие с приложимите регулации.

Философия на качеството

Качеството е право на всеки пациент и отговорност на всеки служител. Качеството предоставя конкурентно предимство и присъства във всичко, което правим - от идеята до непрекъснатото подобряване. Нашите продукти повлияват човешки съдби, затова качеството е истинският измерител на нашия успех.

Система за управление на качеството

Висшето Ръководство на Roche Pharma е отговорно да осигури въвеждането и поддържането на ефективна Система за управление на качеството (Quality Management System или Pharmaceutical Quality System), за да се гарантира изпълнението на регулираните дейности като клинични и неклинични проучвания, процесите свързани с лекарствена бдителност/лекарствена безопасност, производство и дистрибуция, които съответстват на изискванията на вътрешните и външните клиенти, и оперативните цели.

Система за управление на качеството (Quality Management System или Pharmaceutical Quality System) трябва да бъде въведена като документирана система, описваща структурата, отговорностите и процедурите, които дават възможност на Организацията да идентифицира, измери, контролира и подобри ключовите си бизнес процеси, с цел да поддържа съответствие с изискванията и да подобри ефективността на бизнеса.

Политиката по качеството и Системата за управление на качеството (Quality Management System или Pharmaceutical Quality System) са обект на периодичен преглед, с цел осигуряване на непрекъсната ефективност.

Политика по качеството

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.