Нашите задължения

Това означава, че ние трябва да определим и решим проблемите им и да предвидим бъдещите им нужди, като поддържаме близък контакт с тях и се вслушваме в това, което казват. Задължението ни включва пълно уважение на индивидуалните права на пациентите.

Уважение към личността

Ние вярваме, че успехът на компанията се дължи на комбинацията от таланти и постижения на мотивираните ни служители.

Затова, ние искаме:
  • Да изградим уважение към личността във всичко, което правим, като гарантираме, че всички членове на организацията разбират отговорността си да уважават взаимно правата и достойнството си;

  • Нашите служители да развият силните си страни и оптимално да използват способностите и потенциала си, както и да насърчават обмена на информация и отворения диалог;

  • Служителите ни да бъдат признати на базата на работата си и приноса си към успеха на Рош;

  • Да въведем разнообразието и равните възможности;

  • Всички в организацията да работят при оптимални условия за здравето и безопасността им.

Поемане на отговорност

Ние искаме да покрием високите стандарти на изпълнение и корпоративна отговорност във всичките ни дейности, а в работата с бизнес партньорите ни разчитаме на нашите корпоративни принципи. Ние имаме за цел да изберем, обучим и назначим служители и мениджъри, показващи самоинициатива и съпричастност, които:

  • Съчетават професионалната компетентност и лидерския стил, който мотивира хората за висококачествена работа;

  • Могат да реагират бързо и са широкомислещи, разбират нуждите на компанията и имат куража да се изправят срещу общоприетите норми;

  • Показват гъвкавост, необходима за разширяване на опита им;

  • Прилагат тези корпоративни принципи в решенията и действията си.

Високи постижения

Нашата цел е да създадем стойност за нашите акционери и да постигнем устойчива и висока печалба. Ние правим това, за да изпълним изследователските си задължения, да гарантираме нашия растеж и независимост, да създадем работни места, да покрием рисковете и да гарантираме атрактивна възвращаемост на инвестирания капитал.

Обществото

Ние искаме да поддържаме високи етични и обществени стандарти при провеждането на бизнеса ни, подхода ни към медицината и усилията ни да запазим околната среда и да бъдем добри граждани. Ние ще поддържаме тези стандарти като спазваме местните, националните и международните закони, сътрудничим на органите и проактивно комуникираме с обществото. Ние подкрепяме и уважаваме човешките права в сферата на влиянието ни. Ние разбираме необходимостта да работим съвместно с нашите партньори и акционери, като редовно търсим тяхното мнение и се съобразяваме с тях.

Задължение към околната среда

Като част от задължението ни за устойчиво развитие, ние се стремим да използваме нови, по-устойчиви технологии и процеси и да сведем до минимум влиянието им върху околната среда.

Иновациите

Ключът към успеха ни е иновации във всичките аспекти на дейността ни. Тъй като сме активни в сферата на високите технологии, ние трябва да откриваме новите тенденции на много ранен етап и да бъдем отворени за нетрадиционните идеи.

Ние разглеждаме промяната като възможност, а самодоволството като заплаха.

Така, у всеки от компанията ние окуражаваме любопитството към света на новите идеи.

Трайно усъвършенстване

Ние имаме за цел да сравняваме нашите принципи и постижения с тези на отрасъла и най-добрата практика; това включва и прозрачност при отчитането на резултатите. Ние ще продължим да използваме директиви и процеси, които ще ни позволят да приложим всеки един от нашите корпоративни принципи.

В служба на пациентите и клиентите Приоритет на Рош е да задоволи нуждите на пациентите и клиентите си, като им предложи висококачествени продукти и услуги.

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.